Sismik Koruma Terimleri

A
ACI
ACI

American Concrete Institute.
Amerikan Beton Enstitüsü.

Active fault
Aktif fay

Faults that are constantly moving, producing stresses that can give rise to earthquakes.
Hareket edip gerilmeler oluşturarak, depremlerin gerçekleşmesini sağlayabilecek faylar.

AISC
AISC

American Institute of Steel Construction, Inc. Publishers of the Manual of Steel Construction.
Amerikan Çelik İnşaat, Şti. Çelik İnşaat El Kitabı’nı basanlar.

Allowable force or load
İzin verilen kuvvet veya yük

The working or required load of a material or component with built-in safety factors dependent upon the material or component application.
Bir malzemenin veya bileşenin malzeme veya bileşen uygulamasına bağlı olarak yapılandırılmış güvenlik unsurları ile çalışması için gerekli olan yük.

Allowable stress design (ASD)
İzin verilen dizayn gerilmesi (İDB)

Design practice within a defined allowable or working stress. For steel, this would be an appropriate factor of the yield stress.
Belirlenmiş izin verilen veya çalışma gerilmesi içerisindeki tasarım uygulaması. Çelik için, bu eğilme gerilmesinin uygun bir unsuru olacaktır.
B
Baseplate
Zemin montaj plakası

A plate used for support and anchorage of a vibration isolator.
Bir titreşim izolatörünün ankrajı elemanlarının yükünü yayarak çalışmasını sağlayan plaka.

Bending moment
Bükülme momenti

The result of a load applied on an axis parallel to and in the center of a support member.
Bir eksene paralel ve bir destek elemanının merkezine bir yük uygulandığında oluşan sonuç.

BOCA
BOCA

Building Officials Code Administrators.
Bina Resmi Görevli Kod Yöneticileri.

Bounding spectrum
Bağlayıcı spektrum

The maximum response that can be accepted by a piece of equipment as a result of an applied shock without loss of operation.
İşlem kaybı olmaksızın uygulanmış şokun sonucu olarak bir ekipman tarafından kabul edilebilen azami tepki.

Cable brace Halat bağlama A steel cable designed for tension loads for use as a seismic sway brace for suspended equipment, piping, or ductwork.
Asılı bir ekipman, boru hattı veya hava kanalı için sismik bağlantı olarak kullanılmak üzere gerilme yüklerine göre dizayn edilmiş bir çelik halat.

Cantilevered
Konsollu

A support member connected at one end and unsupported at the other end.
Bir ucu bağlanmış ve diğer uçta desteklenmemiş bir destek elemanı.

Cast-in-place anchor
Yerinde-döküm ankraj

A headed steel bolt or equal deformation set within a concrete form before pouring is completed for use of anchoring equipment or anchor' plates.
Ankraj ekipmanı veya ankrajın plakasının kullanımı için beton dökmeden önceki beton formu içerisinde bir kafalı çelik saplama veya eşit deformasyon seti.

Center of gravity
Ağırlık merkezi

The point within a piece of equipment or component about which it will balance.
Bir ekipmanın veya bileşenin bir parçasının içerisinedeki dengede duracağı nokta.

Chemical anchor
Kimyasal Ankraj

An anchor designed to bond directly to concrete within a predrilled hole using a chemical compound.
Önceden delinmiş bir deliğin içerisine bir kimyasal bileşim kullanarak betona doğrudan tutturmak için dizayn edilmiş bir ankraj.

Collapse earthquake
Deprem göçüğü

The sudden fall of the roof of an underground cavern or mine.
Bir yeraltı mağarası veya madeninin çatısının ani düşüşü.

Compressive force or load
Sıkıştırma gücü veya yükü

An axial force that produces a uniform compression of a material perpendicular to its cross section.
Bir malzemenin kesişen bölümüne dik olarak uniform sıkıştırmasını gerçekleştiren bir eksenel güç.
D
Deformability
Şekil değiştirebilme

A gage for a material's capability to deform or bend.
Bir malzemenin şekil değiştirme veya bükülebilme kabiliyeti için bir ölçü.

Design strength
Dizayn mukavemeti

A material's ultimate loading capability with appropriate reduction factors for specific applications (e.g., earthquake loads, gravity loads, live loads, etc.).
Özel uygulamalar için uygun azaltma faktörleri ile bir malzemenin nihai yükleme kapasitesi (örneğin; deprem yükleri, yerçekim yükleri, canlı yükler, vb.)

Ductile material
Sünek malzeme

A material that will undergo large deflections under load before failure.
Bir malzemenin yük altında ezilmeden dayanabileceği büyük çökmeler.

Ductile connection
Sünek bağlantı

A connection point between two ductile materials that behaves similarly to a ductile material.
İki sünek malzeme arasındaki sünek malzemeye benzer şekilde davranan bir bağlantı noktası.

DSA
DSA

Department of the State Architect in California. Reviews all public schools in California for compliance with state adopted codes.
Kalifornia’daki Eyalet Mimarları Departmanı. Kaliforniya’daki kamu okullarının eyalete uygulanmış kodlar ile uyumluluğunu control eder.
E
Elastomeric
Elastomerik

A material with flexibility in all directions that will recover to its original form if removed from its environment when deformed due to its environment.
Ortamına gore şekil değiştirdiğinde ortamından ayrılırsa original formuna geri dönecek bütün yönlerdeki esnekliği olan bir malzeme.

Epicenter
Merkez üssü

Projected location on the surface above the focus of the earthquake.
Depremin odaklandığı noktanın üzerindeki yüzeydeki tasarlanmış konum.

Expansion anchor
Genleşme ankrajı

A post-installed concrete anchor that uses some form of expansion of a wedge or its shell against the drilled hole in the concrete. Tensile forces are resisted by friction. This is not true in the case of an undercut anchor where tensile forces are resisted by mechanical means of a flared bottom.
Bir takozun genleşmesinin bazı şekillerini veya betonun içerisinde delinmiş bir deliğe karşı onun kabuğunu kullanan sonradan-montajı yapılmış bir beton ankrajı. Gerilme kuvvetlerine sürtünme ile karşı konulmuştur. Gerilme kuvvetlerine konik altının mekanik yönden karşı koyduğu altı kesilmiş bir ankraj için bu doğru değildir.

Explosive earthquakes
Patlayıcı depremler

Caused by underground human-made explosions.
Yeraltında insan-eliyle oluşturulmuş patlamalar.

F
Fault
Fay

An offset in a geological structure.
Jeolojik yapıda bir yer değiştirme.

Flexible connector
Ensek bağlantı elemanı

A connector designed with an appropriate amount of flexibility between a piece of equipment, component, or system and another system to achieve the desired amount of separation.
İstenilen boyutta ayrımayı sağlamak amacıyla ekipmanın, bileşenin veya sistemin başka bir sistemle arasındaki bir parçası ile uygun miktarda esneklik ile dizayn edilmiş bir bağlantı elemanı.

Flexible equipment
Esnek ekipman

A piece of equipment constructed so that it deforms more under load than that to which it is attached.
Yük altında eklendiği parçaya göre daha fazla deforme olabilecek şekilde oluşturulmuş bir ekipman parçası.

Flexibly mounted equipment
Esnek olarak monte edilmiş ekipman

A piece of equipment supported on or from a vibration isolator.
Bir titreşim izolatörünün üzerinden veya izolatörden destekli bir ekipman parçası.

Focus
Odak noktası

Location deep inside the earth along the fault where the slip occurs and out of which the P and S waves emanate.
Kaymanın oluştuğu yerdeki ve P ve S dalgalarının dışındaki fay boyunca devam eden yeryüzünün derin içindeki lokasyon.

Fragility
Kırılganlık

The maximum shock in gs that a piece of equipment can take without suffering sufficient damage to render it inoperable.
Bir ekipman parçasının uygunlanamaz noktaya getirecek şekilde gerekli hasarı görmeden alabileceği gs’deki azami şok miktarı.
G
Gravity load
Yerçekimi yükü

The vertical load from i1 component's or system's weight.
i1 bileşeninin ve sistemin ağırlığından gelen dikey yük.

Groove-fitted joint
Yivli-bağlantılı birleşim parçası

A mechanical connection between two pipe sections using a tongue-and-groove concept.
Dil-ve-yiv konseptini kullanarak iki boru kısmı arasında yapılan mekanik bağlantı.

Ground acceleration
Yeryüzü ivmesi

The acceleration at ground or grade level due to an earthquake.
Bir depreme karşı yeryüzü veya düzlem seviyesindeki ivmelenme.
H
Housekeeping pads
Yerinde tutan pedler

Concrete pad that is used under equipment to raise it off the structural slab. Also called plynths, or plinths, in many countries.
Yapısal levhasını yükseltmek amacıyla ekipmanın altında kullanılan beton ped. Ayrıca bazı ülkelerde kaide veya taban olarak da adlandırılır.
I
IBC
IBC

The International Building Code®, which combined the three model building codes in the United States the Building Officials Code Administration (BOCA), the Southern Building Code Congress International (SBCCI), and the Uniform Building Code (UBC).
Amerika Birleşik Devletletleri’ndeki üç model bina kodunu bir araya getiren Uluslararası Bina Kodu®, Bina Resmi Görevlileri Kod Yönetimi (BOCA), Uluslararası Güney Bina kod Kongresi (SBCCI) ve Üniform Bina Kodu (UBC).

ICC
ICC

The International Code Council, publishers of the International Building Code (IBC).
Uluslararası Kod Kurulu, Uluslararası Bina Kodu (IBC)’nin yayıncıları.

Impact
Darbe

The collision of one mass in motion with another mass.
Hareket halindeki bir kütlenin başka bir kütle ile çarpışması.

Inactive fault
Aktif olmayan fay

A fault that has not been active for thousands of years.
Binlerce yıldır aktif olmayan bir fay.
L
Limit stop
Sınır durdurucu

A design feature within a vibration isolator that limits upward motion due to earthquake loads or reduction of gravity loads.
Deprem yüklerine veya yerçekimi yüklerinin azalmasına karşı yukarı yöndeki hareketi sınırlayan titreşim izolatörlerinde bulunan bir dizayn özelliği.

Longitudinal brace
Boyuna bağlama

Brace that restrains pipes or ducts parallel to the longitudinal direction.
Boruları veya kanalları boyuna yöne parallel olarak sismik koruma altına alan bağlama.

Love wave
Love dalgası

Horizontal surface wave that mimics an S wave and moves residential buildings off their foundations.
S dalgası ve konut binalarının temellerinden kaynaklı hareketlerini taklit eden yatay yüzey dalgası.
M
Maximum unbraced rod length
Maksimum halatlanmamış rot boyu

The maximum length a threaded vertical support rod can be and accept a defined compressive force without buckling.
Dişli dikey destek rotunun belirlenmiş bir sıkıştırma kuvvetini burkulmadan taşıyabilmek için sahip olabileceği azami uzunluk.

Modified Mercalli Intensity Scale
Değiştirilmiş Mercalli Yoğunluk Skalası

System to determine the strength of an earthquake. Verbal accounts and visual inspection using 12 values for damage. See Appendix A for an abridged version of the scale.
Bir depremin dayanımını belirlemek için kullanılan system. Hasarın 12 seviyesini kullanarak sözlü değerlendirme ve görsel control.

Moment magnitude
Moment Büyüklüğü

Based on the geometry of the fault plane after the seismic event; more accurate than the Richter magnitude, but takes weeks if not months to determine.
Deprem olayından sora fay yüzeyinin geometrisini temel alarak Richter büyüklüğünden daha kusursuz olarak ölçüm yapan fakat aylar olmasa bile haftalar süren değerlendirme.

MSS-SP
MSS-SP

Manufacturers Standardization Society.
İmalatçıların Standartlaştırılması Topluluğu
N
National Design Specification for Wood Construction
Ahşap İnşaisi için Ulusal Dizayn Spesifikasyonu

Complete design manual for all types of wood and wood products used in buildings.
Binalarda kullanılan bütün ahşap ve ahşap ürünleri türleri için komple dizayn el kitabı.

NBC
NBC

National Building Code of Canada.
Kanada Ulusal Bina Kodu

No-hub pipe
Aktarma-sız boru

Piping with connections that do not interlock or permanently join, such as shield and clamp assemblies for cast iron drainage pipe.
Dökme demir atık su borusu için kalkan veya kelepçe montajları gibi içiçe geçmeyen veya kalıcı olarak bir araya gelmeyen bağlantılara sahip boru hattı.

Normal fault
Normal fay

Vertical displacement where one side slides down away from the other side.
Bir yanın diğer yandan aşağıya doğru kayması ile oluşan dikey yerdeğiştirme.
O
OSHPD
OSHPD

Office of Statewide Health Planning and Development in the state of California; reviews all hospital projects for compliance with state codes.
Kaliforniya eyaletindeki Eyaletçapında Sağlık Planlama ve Geliştirme Ofisi, bütün hastanelerin projelerinin eyelet kodları ile uyumunu control eder.

Oscillate
Salınma

To allow a component to vibrate.
Bir bileşenin titreşimine izin vermek.
P
P waves
P dalgaları

Movement waves with zones of compression and elongation that emanate from the focus of the earthquake. These waves can be refracted as they encounter different strata. Also known as primary waves.
Depremin odağından ortaya çıkan sıkıştırma ve uzama alanlarının hareket dalgaları. Bu dalgalar farklı katmanlarla karşılaştıklarında kırılabilirler. Ayrıca, birincil dalgalar olarak da bilinirler.

Prestretched cable
Öngerilimli halat

Cable that has been stretched after manufacturing to reduce the constructional stretch that is inherent from winding and can provide certified modulus of elasticity.
Rüzgardan oluşan ve sertifikalandırılmış elastisite modülüne sahip yapısal gerilmeyi azaltmak için imal edildikten sonra içinde bu özellik olacak şekilde gerdirilmiş halat.

R
Rayleigh wave
Rayleigh dalgası

An elliptically rolling wave in the direction of travel with both horizontal and vertical movement.
Yatay ve dikey hareket ile yer değiştirme yönünde eliptik olarak yuvarlanan dalga.

Response spectrum
Tepki spektrumu

The maximum response (in acceleration, velocity, or displacement) experienced by a single degree-of-freedom system, as a function of its natural frequency, in response to a shock.
Şoka bir tepki olarak oluşan ve doğal frekansının bir fonksiyonu olarak bir tek serbestlik-derecesi sistemi ile deneyimlenen azami tepki (ivmelenmedeki, hızdaki veya yer değiştirmedeki).

Restoring force
Yeniden oluşturma kuvveti

A force that can be used in seismic design to restore the loading conditions to their original condition (e.g., gravity loads).
Yükleme şartlarını orijinal şartlarına (örneğin; yerçekimi kuvvetleri) geri getirmek için kullanılabilen bir sismik dizayn kuvveti.

Resultant force or load
Ortaya çıkan kuvvet veya yük

The addition of all forces in the x, y, and z directions, resulting in one single force in a specific direction.
Özel bir yöndeki tek bir kuvvet olarak ortaya çıkan x, y ve z yönlerindeki bütün kuvvetlere yapılan ekleme.

Retrofit
Güçlendirme

A new installation within an existing facility.
Bulunan bir tesisin içerisine yeni bir kurulum.

Reverse fault
Tersine kuvvet

Vertical fault where one side rises up past the other side.
Bir yanın diğer bir yanın üzerine çıktığı yerdeki dikey fay.

Richter magnitude
Richter büyüklüğü

Based on seismographs, the time delay between the P and S waves is plotted against the maximum amplitude of the S waves and a straight line drawn between them on special graph paper that has the Richter magnitude line also plotted on it. Where it crosses this line is the Richter magnitude. It is available immediately after the seismic event and is, there- fore, quoted by the media. It is also used to pinpoint the focus.
Sismograflara dayalı olarak özel bir graft kağıdının üzerine S dalgasının azami genliğine karşı P ve S dalgalarının arasındaki zaman gecikmesi çizilmiştir ve aralarında çizilen doğrusal hat Richter büyüklüğü çizgisini üzerinde gösterir. Bu çizgiyi geçen yer Richter büyüklüğüdür. Deprem olayından hemen sonra hazırdır bu yüzden medya tarafından ilgi gösterilir. Ayrıca odağın tam yerini belirlemek için de kullanılır.

Rigid equipment
Rijit ekipman

A piece of equipment constructed so that it does not deform under load relative to that to which it is attached.
Üzerine eklendiği yerden gelen yükün altında deforme olmayacak şekilde monte edilmiş bir ekipman parçasıdır.

Rigidly mounted systems
Rijit monte edilmiş sistemler

Systems that are either solidly braced or bolted directly to structure without vibration isolators.
Yapıya titreşim izolatörleri olmadan sabit biçimde bağlanmış veya saplamalarla monte edilmiş sistemlerdir.

Rotating equipment
Dönen ekipman

Mechanical equipment with rotating parts.
Dönen parçaları olan mekanik ekipmanlar.
S
S waves
S dalgaları

Vertical and horizontal movement waves that emanate from the focus and can be reflected as they encounter different strata. They do the most damage and are also known as secondary waves.
Odaktan ortaya çokan dikey ve yatay hareket dalgalarıdır ve faklı bir katmanla karlaştıklarında yansıyabilirler. En büyük hasarı yaparlar ve ikincil dalgalar olarak bilinirler.

SBCCI
SBCCI

Southern Building Code Congress International.
Güney Binaları Uluslararası Kod Kongresi

Seismic capacity
Sismik kapasite

The rated or allowable load of a prescribed restraint to accept seismic loads. For seismic sway brace systems, this could be in the form of a length of pipe or duct (e.g., the seismic capacity of the sway brace is 50 ft of 8 in. diameter pipe).
Sismik yükleri karşılamak için kurallarla önceden belirlenmiş olan korumanın ölçülmüş veya izin verilen yükleridir. Sismik bağlama sistemlerinin ki bu bir boru veya kanalın uzunluğu formunda olabilir (örneğin; bağlanma sisteminin sismik kapasitesi 8 in. çapındaki borunun 50 feet’idir).

Seismic joint
Sismik bağlantı

A section of pipe routed from one building to another and designed to accept a predicted amount of differential motion between the two buildings.
Bir binadan diğerine geçen borunun bir kısmıdır ve iki bina arasındaki diferansiyel hareketin miktarını önceden tahmin ederek karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir.

Seismic force or load
Sismik yük veya kuvvet

The horizontal or vertical seismic force defined by code.
Kod tarafından belirlenmiş yatay veya dikey sismik kuvvet.

Shallow concrete anchor
Sığ beton ankrajı

From the 1997 Uniform Building Code (UBC) and 2009 International Building Code (IBC), any cast-in-place, chemical or expansion anchor with an embedment length-to-diameter ratio less than 8.
1997 Üniform Bina Kodu (UBC)‘ndan ve 2009 Uluslararası Bina Kodu (IBC)’ndan, herhangi bir yerinde dökümde uzunluğun çapa oranı 8’den daha küçük olmayacak şekilde bir saplama derinliği ile kimyasal veya genleşme ankrajı.

Shock loads
Şok Yükleri

Short duration, high impact dynamic loads.
Kısa sureli yüksek darbe dinamik yükleri.

SMACNA
SMACNA

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association.
Ulusal Sac Levha ve Hava Şartlandırma Müteahhitleri Derneği

Snubber
Sınırlayıcı

A device used to increase the stiffness of an elastic system whenever the displacement exceeds the design value; a seismic restraint used on isolated systems with an air gap and neoprene cushioning.
Yer değiştirmenin dizayn değerini aştığında hava boşluğuyla ve neopren tampon ile ayrılmış durumda izole edilmiş bir sismik sınırlayıcı kullanılır, bu elastik sistemin katılığını arttırmak için kullanılan bir cihazdır.

Solid brace
Sabit bağlama

A steel angle or strut channel designed for tension and compression loads for use as a seismic sway brace for suspended equipment, piping, or ductwork.
Asılı ekipman, boru hattı veya hava kanalı için sismik sallanan bağlama gibi kullanılmak üzere gerilme ve sıkıştırma yükleri için dizayn edilmiş bir çelik köşe parçası veya destek kanalı.

Stiffness
Katılık

The ratio of the change in force to the change in displacement in an elastic element.
Elastik elemandaki yerdeğiştirmenin içindeki değişime karşı kuvvetin içindeki değişme oranı.

Supplemental support frame
İlave destek çerçevesi

A separate steel frame to support equipment designed for both gravity and seismic loads.
Yer çekimi ve sismik yüklerin her ikisi için de dizayn edilmiş destek ekipmanı için ayrı bir çelik çerçeve.

Sway bracing
Sallanan bağlama

Generic term for systems that seismically restrain mechanical, fire protection, or electrical systems. There are two types of sway bracing: one is solid bracing using steel members such as angles or pipes, and the second is cable bracing using aircraft cable.
Mekanik, yangın koruma veya elektrik sistemlerini sismik koruma altına almaya yarayan sistemler için kullanılan genel terim. İki tip sallanan bağlama vardır: biri köşe parçası veya borular gibi çelik elemanlar kullanılarak yapılan ve diğeri havacılıkta kullanılan halatlarla yapılan halatla bağlama.

Tectonic plates
Tektonik plakalar

The outermost layer of rock that covers the entire surface of the earth.
Yerkürenin tamamının yüzeyini kaplayan en dışarıdaki kaya tabakası.

Tectonic earthquake
Tektonik deprem

The most common type of earthquake; caused by the shifting or sliding of tectonic plate edges past each other.
Birbirinin üzerinden geçen tektonik plaka uçlarını diğerinin üzerinden yer değiştirerek veya kaydırarak ortaya çıkan en çok karşılaşılan deprem tipi.

Tensile force or load
Gerilme kuvveti veya yükü

An axial force that produces a uniform stretching of a material perpendicular to its cross section.
Kesişme kısmına dik olacak şekilde malzemenin uniform esnemesini sağlayan bir eksenel kuvvet.

Transcurrent fault
Çapraz olarak uzanan faylar

Predominately horizontal slippage defined as either left-lateral or right-lateral movement. For example, if you are standing on one side of a fault and the movement on the other side is from the right to the left, it is a left-lateral fault. Also known as a strike slip fault.
Soldan enine veya sağdan enine hareket olarak tanımlanan baskın olarak yatay kayma. Örneğin; bir fayın bir yanında ayakta duruyorsanız ve diğer taraftan sağdan sola doğru bir harekte olursa bu soldan enine faydır. Bu ayrıca darbe kayma fayı olarak da bilinir.

Transverse brace
Enine bağlama

Brace that restrains pipes or ducts perpendicular to the longitudinal direction.
Boruları ve kanalları boyuna yöne dik olacak şekilde sismik koruma altına alan bağlama.

Twisting moment
Döndürme momenti

The result of a load applied in an axis perpendicular to and off center from a support member.
Bir destek elemanına veya merkezinden eksene dik olarak uygulanan yükün doğurduğu sonuç.

Vibration isolated systems
Titreşim izolasyonlu sistemler

Systems that incorporate resilient mountings between the equipment and the structure; must still be seismically restrained.
Ekipman ve yapı arasında elastik ayaklar içeren sistemler mutlaka sismik olarak koruma altına alınmalıdır.

Volcanic earthquake
Volkanik deprem

Earthquake that is caused by volcanic activity.
Volkanik aktivite ile meydana gelmiş deprem.

Bu Başlıklar da İlginizi Çekebilir :

 
 
DKM İnşaat; SİSMİK Koruma,TİTREŞİM Kontrolü ve SES Yalıtımı konularında PROJE - DETAY ÇÖZÜMLERİ,

MALZEME TEDARİĞİ HİZMETLERİ vermektedir.